Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Waarom algemene voorwaarden? Om duidelijk vast te leggen op welke manier wij zaken met elkaar doen. Daar waar de voorwaarden niet in voorzien, ga ik ervan uit dat we in goed overleg tot overeenstemming kunnen komen.
Diny Boogerd Schrijfzaken en tekstcorrectie is hierna DB, jij bent de opdrachtgever.

Artikel 0 Uitgangspunt

Uitgangspunt is dat noch ik, noch jij deze voorwaarden nodig heeft. DB verplicht zich om goed werk te leveren. Werk dat overeenkomst met de wensen van de opdrachtgever.

Artikel 1 Offerte

 1. Alle offertes van DB zijn vrijblijvend en veertien dagen geldig, tenzij anders aangegeven.
 2. In een offerte wordt de opdracht omschreven. Hierin worden de belangrijkste zaken genoemd, zoals kosten, werkwijze, soort werkzaamheden en leveringstermijn.
 3. Alle prijzen die worden genoemd zijn exclusief 21% btw.

Artikel 2 Overeenkomst

Er is sprake van een overeenkomst als de offerte door de opdrachtgever schriftelijk (via e-mail) is bevestigd of als zonder offerte expliciet duidelijk is gemaakt (via e-mail) dat aan DB een opdracht wordt gegund. In beide gevallen wordt de opdracht kort omschreven en gelden deze algemene voorwaarden.

Artikel 3 Uitvoering opdracht

 1. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor:
 • het verstrekken van tijdige, volledige en heldere gegevens en informatie;
 • medewerking die voor een goede uitvoering van de opdracht nuttig en noodzakelijk is.
 1. DB is verantwoordelijk voor:
 • goede uitvoering van de opdracht;
 • eventueel regelmatige informatie over de voortgang;
 • tijdige waarschuwing wanneer de opdracht niet kan worden uitgevoerd zoals is afgesproken.

Artikel 4 Controle

Voor alle tekstproducties geldt: voordat teksten openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd, stellen we elkaar in gelegenheid de laatste versie te controleren en goed te keuren.

Artikel 5 Geheimhouding en privacy

Vertrouwelijke informatie is vertrouwelijk en dat houden we zo. We spreken af dat we informatie die we van elkaar of van anderen hebben ontvangen geheim houden. Informatie is vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit blijkt uit de aard van de informatie. Deze geheimhouding geldt ook als de opdracht is afgerond.

Als het gaat om privacy, dan is de ‘Privacyverklaring Diny Boogerd Schrijfzaken en tekstcorrectie’ van toepassing.

Artikel 6 Tussentijdse wijziging en beëindiging

 1. Wanneer een opdracht na het verstrekken ervan wijzigt, dan wordt dit via e-mail vastgelegd en volgt er eventueel een aangepaste offerte. Als de wijziging leidt tot meerwerk, dan voert DB dit pas uit na schriftelijke bevestiging van dit meerwerk.
 2. Als de opdracht tussentijds door de opdrachtgever wordt gewijzigd, uitgesteld of geannuleerd, behoudt DB het recht op het volle honorarium zoals is vastgelegd in de offerte/opdrachtbevestiging.
 3. Overschrijding van een overeengekomen deadline geeft de opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te annuleren. Dit kan wel als opdrachtgever een nieuwe, redelijke deadline stelt en DB ook binnen die termijn niet kan leveren.
 4. Tussentijdse beëindiging van een overeenkomst kan alleen als dat uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen wordt.

Artikel 7 Overmacht

 1. Met overmacht wordt bedoeld: alle onvoorziene omstandigheden met betrekking tot betrokken personen en/of benodigde materialen, waardoor naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van DB kan worden verlangd.
 2. Als DB door overmacht niet in staat is een opdracht – tijdig – af te ronden, wordt de opdrachtgever hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gesteld. De opdrachtgever heeft na deze mededeling zeven dagen het recht de opdracht schriftelijk te annuleren.
 3. Als DB al gedeeltelijk aan de verplichtingen heeft voldaan, dan wordt het reeds geleverde afzonderlijk gefactureerd en is opdrachtgever verplicht deze factuur te betalen.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

DB kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in teksten indien de opdrachtgever deze heeft gecontroleerd en hieraan zijn goedkeuring heeft gegeven. Als de opdrachtgever geen controle wil uitvoeren, is DB niet aansprakelijk voor eventuele fouten. DB kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten van derden.

Artikel 9 Auteursrechten

 1. DB blijft rechtmatig eigenaar van alle door haar geschreven teksten, tenzij hierover schriftelijk andere afspraken worden gemaakt.
 2. Opdrachtgever heeft vooraf toestemming nodig om het werk van DB zonder vermelding openbaar te maken, te verveelvoudigen of te gebruiken voor een ander doel of medium dan is afgesproken.
 3. Overname van of wijzigingen in teksten van DB zijn niet toegestaan zonder uitdrukkelijke, voorafgaande toestemming. DB kan voor deze toestemming een vergoeding vragen.

Artikel 10 Eigen gebruik

Zolang hierover geen afwijkende afspraken zijn gemaakt heeft DB de vrijheid geleverde teksten te gebruiken voor eigen publiciteit of promotie.

Artikel 11 Facturering en betaling

 1. DB factureert na afronding van de opdracht en akkoordbevinding van de opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen en schriftelijk bevestigd.
 2. De betalingstermijn van iedere factuur is veertien dagen, tenzij anders overeengekomen en schriftelijk bevestigd.
 3. Als DB incassokosten moet maken, dan zijn deze kosten altijd voor rekening van de opdrachtgever
 4. Bij langdurige of omvangrijke opdrachten kan DB betaling in termijnen verlangen en kunnen afwijkende termijnen overeengekomen worden.
 5. De betalingsverplichting geldt ook als opdrachtgever de geleverde teksten niet gebruikt. Bij het niet-nakomen van betalingsverplichtingen mag de opdrachtgever de teksten die DB heeft verstrekt niet gebruiken.

Artikel 12 Geschillen

Op elke overeenkomst tussen DB en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Als er sprake is van een geschil dat voortvloeit uit de overeenkomst of uit een overeenkomst die daaruit voortvloeit, dan wordt eerst geprobeerd dit samen op te lossen. Is dit niet mogelijk? Dan is een bevoegd rechter in het arrondissement van DB de aangewezen persoon daarvoor.