Privacyverklaring

Privacyverklaring Diny Boogerd Schrijfzaken en tekstcorrectie

Verwerking persoonsgegevens
Diny Boogerd Schrijfzaken en tekstcorrectie verwerkt persoonsgegevens over je doordat je gebruik maakt van diensten en/of je deze gegevens zelf hebt verstrekt. Het gaat dan om (contact)gegevens en documenten die ik nodig heb om je opdracht(en) goed uit te voeren, zoals bedrijfsgegevens, voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres.

Persoonsgegevens van jongeren
De website of diensten van Diny Boogerd Schrijfzaken en tekstcorrectie hebben niet de intentie gegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 18 jaar, tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. Controle hierop is echter niet mogelijk.

Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens verzameld kunnen worden zonder ouderlijke toestemming.

Als je ervan overtuigd bent dat zonder die toestemming persoonlijke gegevens worden verzameld over een minderjarige, neem dan contact via contact@dinyboogerd.nl. De informatie wordt dan verwijderd.

Toestemming gebruik gegevens en doel
Met het verstrekken van de informatie geef je toestemming om de gegevens te verwerken voor de hierna omschreven doelen. Voor andere doelen worden de gegevens ook niet gebruikt.

Diny Boogerd Schrijfzaken en tekstcorrectie verzamelt en verwerkt de verkregen (persoons)gegevens voor:

  • het op een goede manier uitvoeren van de opdracht(en);
  • de mogelijkheid om contact op te nemen om de dienstverlening uit te kunnen voeren;
  • het informeren over wijzigingen in diensten en/of producten;
  • het beantwoorden van vragen en het leveren van diensten;
  • het afhandelen van je betaling;
  • het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals het doen van belastingaangifte.

Delen van gegevens
Diny Boogerd Schrijfzaken en tekstcorrectie verkoopt of deelt geen gegevens aan of met derden, tenzij:

  • dit nodig is voor het goed uitvoeren van de opdracht;
  • dit verplicht is op grond van een wettelijke bepaling of rechterlijke uitspraak.

Diny Boogerd Schrijfzaken en tekstcorrectie sluit een verwerkingsovereenkomst met partijen die in opdracht van haar jouw gegevens verwerken, zoals een accountant. In die overeenkomst wordt afgesproken, dat deze partijen hetzelfde doel en mate van vertrouwelijkheid en beveiliging hanteren als Diny Boogerd Schrijfzaken en tekstcorrectie dit zelf doet.

Beveiliging persoonsgegevens
Diny Boogerd Schrijfzaken en tekstcorrectie heeft passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerking. De maatregelen hebben een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die worden verwerkt.

Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via contact@dinyboogerd.nl.

Bewaartermijn
Gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Vanwege de wettelijke plicht is dat 7 jaar. Als er een wettelijke verplichting bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden, dan wordt deze termijn aangehouden.

Rechten
Je hebt altijd het recht op inzage, correctie of verwijdering van je gegevens. Je kunt een verzoek hiervoor sturen naar contact@dinyboogerd.nl. Verwijdering van gegevens is niet mogelijk als er een wettelijke verplichting is om de gegevens te bewaren.

Daarnaast heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens. Diny Boogerd Schrijfzaken en tekstcorrectie breekt dan de verwerking van de persoonsgegevens af, tenzij er (dwingende) gerechtvaardigde gronden voor de verwerking zijn die zwaarder wegen dan jouw belangen, rechten en vrijheden.

Je hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Website
Google Analytics
Om de website te optimaliseren, maakt Diny Boogerd Schrijfzaken en Tekstcorrectie gebruik van Google Analytics. Gegevens worden anoniem gemeten en zijn niet te herleiden naar een persoon. Google deelt de verkregen informatie alleen met derden als zij hiertoe een wettelijke plicht heeft of voor zover derden informatie namens Google verwerken. De verkregen informatie wordt op de Amerikaanse server van Google opgeslagen. Google heeft zich gebonden aan de Safe Harbor principes. Dat betekent dat Google werkt volgens de Europese privacyrichtlijn 95/46/EG. Het beleid van Google Analytics vindt u hier: https://www.google.nl/intl/nl/policies/

Plugins en server
Diny Boogerd Schrijfzaken en tekstcorrectie maakt gebruik van plugins. Een plugin is een klein stukje software dat zorgt voor een goede werking van de website. Twee plugins worden gebruikt voor beveiliging van de website, namelijk Akismet en WordFence Security.

Nieuwe versies van WordPress of nieuwe updates van de plugins worden direct geïnstalleerd om de website zo goed mogelijk te beveiligen.

De server van de website van Diny Boogerd Schrijfzaken en tekstcorrectie staat in Nederland. Een algemene verwerkersovereenkomst is opgenomen in de algemene voorwaarden. Deze zijn te vinden op www.2uhosting.nl/algemene-voorwaarden.html.

Er wordt gewerkt volgens de Nederlandse wet- en regelgeving.

Social media
Diny Boogerd Schrijfzaken en tekstcorrectie maakt gebruik van social media, maar heeft geen invloed op het gebruik van cookies door de social mediakanalen. Met deze cookies verzamelen zij informatie. De privacyverklaringen zijn te lezen op https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv en op https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Wijzigingen
In deze privacyverklaring kunnen wijzigingen worden aangebracht. Deze wijzigingen treden direct in werking.